فارسی English العربیه دری پشتو
نظام التتبع Radar 1